Bidfinman Career
02-266-4287 Monday-Friday, 8AM - 4PM
info@bidfinman.co.th
138 อาคารจิวเวลลี่ ชั้น 22 ห้อง 2237 ถ.นเรศ ขว.สี่พระยา ข.บางรัก กทม 10500
toggle menu

WE BUILD HAPPINESS, REDUCE ANXIETY

เราสร้างความสุข ลดความกังวล

Look for

 

If you believe in money and ambitious in your mind to succeed , Join us !!!!!

 

นักวางแผนการเงินฝึกหัด (Financial Planner Trainee) 

 •    อายุ 25 - 30 ปี
 •    ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขา การเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐ์ศาสตร์ พิจารณาพิเศษ)
 •    มีความคิดสร้างสรร ชอบการเรียนรู้ มองโลกในแง่บวก มีเป้าหมาย มนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planner)

 •    อายุ 30 -  45 
 •    ปริญญาตรี และ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 •    มีระเบียบวินัย
 •    มีความเป็นผู้นำ เข้าใจสินค้าทางการเงิน
 •    มีแผนการเงินของตัวเอง
 •    รักความสำเร็จ
 •    ทัศนคติบวก
 •    ทำงานเป็นทีม

            

 


           

 • Call Us

  call us on 02-2664287,
  Monday - Friday, 8am - 4pm

 • Mail

  info@bidfinman.co.th,
  and we’ll get back soon.

 • Visit Us

  138 อาคารจิวเวลลี่ ชั้น 22 ห้อง 2237
  ถ.นเรศ ขว.สี่พระยา ข.บางรัก กทม 10500

Your Request

Attach File
Thank you. We resive your message.
Follow us