Bidfinman Career
02-266-4287 Monday-Friday, 8AM - 4PM
info@bidfinman.co.th
1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
toggle menu

WE BUILD HAPPINESS, REDUCE ANXIETY

เราสร้างความสุข ลดความกังวล

Look for

 

If you believe in money and ambitious in your mind to succeed , Join us !!!!!

 

นักวางแผนการเงินฝึกหัด (Financial Planner Trainee) 

 •    อายุ 25 - 30 ปี
 •    ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขา การเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐ์ศาสตร์ พิจารณาพิเศษ)
 •    มีความคิดสร้างสรร ชอบการเรียนรู้ มองโลกในแง่บวก มีเป้าหมาย มนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planner)

 •    อายุ 30 -  45 
 •    ปริญญาตรี และ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 •    มีระเบียบวินัย
 •    มีความเป็นผู้นำ เข้าใจสินค้าทางการเงิน
 •    มีแผนการเงินของตัวเอง
 •    รักความสำเร็จ
 •    ทัศนคติบวก
 •    ทำงานเป็นทีม

            

 


           

 • Call Us

  call us on 02-2664287,
  Monday - Friday, 8am - 4pm

 • Mail

  info@bidfinman.co.th,
  and we’ll get back soon.

 • Visit Us

  1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 8 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Your Request

Attach File
Thank you. We resive your message.
Follow us